Reglementen + erelijst

ENKELE SPELREGELS EN REGLEMENTEN:

 1. 1.       PLOEGAFGEVAARDIGDE

De ploegafgevaardigde van de thuisploeg (mag een spelend lid zijn) is verplicht ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdblad in te vullen en te bezorgen aan de bezoekende ploegafgevaardigde. Men mag tijdens de rust spelers toevoegen op het wedstrijdblad; niet meer vanaf het moment de tweede helft aangevangen is; niet na de wedstrijd.  Het wedstrijdblad dient correct ingevuld te worden (→zeer belangrijk ingeval een ongevalaangifte!!!).

Na de wedstrijd bezorgt hij het wedstrijdblad, afgetekend door hem en de bezoekende afgevaardigde, aan de zaalwachter.

Nieuw vanaf seizoen 2011-2012: FAIRPLAYCUP!!!

Iedere ploegafgevaardigde vult, na de wedstrijd, in het voorziene vakje op het wedstrijdblad, een cijfer van 1 t.e.m. 10 in voor de tegenstrever (1=zeer onsportief…10=uiterst sportief).

Op de jaarlijkse prijsuitreiking zal de winnende ploeg gehuldigd worden met de FAIRPLAYCUP.

De ploegafgevaardigde is steeds verplicht aanwezig op de Algemene Vergaderingen (2 à 3 per seizoen). Indien hij niet kan aanwezig zijn, zorgt hij voor een plaatsvervanger.

Hij meldt alle wijzigingen, nieuwe aansluitingen enz. aan het secretariaat.

 

 1. 2.       SPELERS

Alle leden (m/v), die de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben de dag van de wedstrijd, mogen opgesteld worden.

Een ploeg bestaat uit maximum vijf spelers, op het wedstrijdblad mogen max. 16 spelers vermeld worden.

Een wedstrijd mag enkel beginnen indien elke ploeg minstens vier speelklare spelers, waarvan één als doelverdediger uitgerust, op het speelveld heeft. Indien vijf minuten na het voorziene aanvangsuur de in gebreke zijnde ploeg niet de vereiste vier spelers heeft, mag de wedstrijd niet doorgaan en verliest deze de wedstrijd met forfaitcijfers (5-0).

De wedstrijd dient gestaakt te worden wanneer één van beide ploegen herleid is tot minder dan vier spelers.

Iedereen die op de licentielijst staat, dient in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart of rijbewijs met een recente foto. De ploegafgevaardigden dienen, samen met het ingevuld wedstrijdblad, te controleren of de gegevens overeenstemmen. Dit gebeurt voor de wedstrijd! Eens de wedstrijd is gestart, heeft men geen recht meer op identiteitscontrole!

Eventuele klachten zijn dan niet meer gegrond. Enkel spelers met een identiteitskaart/rijbewijs zijn speelgerechtigd en verzekerd!!!

 

 1. 3.       SPELERSWISSEL

Iedere ploeg mag over 11 wisselspelers beschikken, doelverdediger desgevallend inbegrepen. De wisselspelers mogen in het veld komen met eerbiediging van de volgende voorschriften:

-          De wissel moet gebeuren aan de middenlijn, de wisselspeler mag maar in het veld komen wanneer de speler die vervangen wordt buiten de lijnen staat.

-          De wissel van de doelverdediger mag enkel tijdens een spelonderbreking gebeuren.

De wisselspelers en de officials -allen ingeschreven op het wedstrijdblad- moeten plaats nemen op de bank (neutrale zone)langs de kant van het kamp dat door hun ploeg wordt verdedigd.

                De bank in de neutrale zone is GEEN zitplaats voor de toeschouwers. Enkel leden die op de

              licentielijst en dus op het wedstrijdblad staan, mogen plaatsnemen op de reservebank!    

 

 

 

 1. 4.       DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
  1. A.      UITRUSTING

De uitrusting van een speler bestaat uit een shirt, korte broek, sportkousen en schoeisel.

Alle spelers van een ploeg moeten dezelfde uitrusting dragen, waarvan de kleur duidelijk verschillend moet zijn van deze van de spelers van de tegenpartij. Spelers die niet conform als hun medespelers gekleed zijn, zijn NIET speelgerechtigd.

Iedere speler heeft minstens hetzelfde shirt aan. Zo niet is hij/zij niet speelgerechtigd!

 1. B.      SCHOEISEL

Al diegenen die het speelveld betreden, zijn verplicht van zaalschoeisel te dragen die voldoen aan het huishoudelijk reglement van de sporthal. Bij twijfel raadpleegt men de zaalwachter.

 1. C.      NIET CONFORM AAN DE VOORSCHRIFTEN

Het is verboden gevaarlijke voorwerpen te dragen, zoals armbanden, uurwerken, ringen met uitsteeksel, loshangende hals- en andere kettingen…

Oorbellen en piercings moeten afgedaan of afgeplakt worden.

 

 1. 5.       DE SCHEIDSRECHTER

Ploegen die bepaalde wedstrijden met een officiële scheidsrechter willen spelen, staan in voor de scheidsrechteronkosten en een drankje tijdens de rust.

De vergoeding voor de scheidsrechter bedraagt € ???. De aanvragende ploeg dient minstens 3 weken op voorhand het secretariaat te verwittigen. Het secretariaat zorgt voor een scheidsrechter.

 

 1. 6.       DUUR VAN HET SPEL

De wedstrijd bestaat uit 2 gelijke speelhelften van 25 minuten, onderbroken door een rustperiode van max 5 minuten.

In finales van Bekertornooi en Supercup, eventuele testwedstrijden worden eventueel verlengingen van 5 minuten gespeeld te worden om uit te maken wie de winnaar wordt van de wedstrijd die na reglementaire tijd op een gelijkspel eindigde.

Is de wedstrijd hierna nog gelijk, dan zullen strafschoppen uiteindelijk de winnaar moeten aanduiden.

REGELING VOOR HET NEMEN VAN STRAFSCHOPPEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BESLISSING BIJ o.a. BEKERCOMPETITIE en SUPERCUP:

 1. Iedere ploeg duidt 3 spelers aan voor de strafschoppenreeks.

Indien bij gelijkheid van het aantal pogingen een ploeg er in geslaagd is een voorsprong van 2 doelpunten te nemen, moet de derde strafschop niet meer genomen worden.

 1. Wanneer na 3 pogingen beide ploegen hetzelfde aantal of geen doelpunten aantekenen, dient als volgt gehandeld:

1)      Er wordt beurtelings een strafschop getrapt door spelers die in de eerste sessie niet aan bod zijn gekomen. Is iedereen aan beurt gekomen, mogen de spelers van de eerste sessie terug een strafschop nemen.

2)      Het nemen der strafschoppen wordt definitief stopgezet wanneer na evenveel pogingen een ploeg één doelpunt meer heeft aangetekend dan de andere.

 

 1. 7.       AFTRAP

Er is geen toss: de bezoekers nemen de aftrap.

 

 1. 8.       BAL IN EN UIT HET SPEL

De bal is uit het spel:

 1. Wanneer hij het plafond heeft geraakt:  er wordt een onrechtstreekse vrije trap toegekend tegen de ploeg waarvan een speler het laatst de bal heeft aangeraakt.

De bal moet gelegd worden op het middelpunt van het speelveld. Alle tegenstanders van de speler die de vrije trap neemt, moeten zich op minimum 3 meter van de bal bevinden, vooraleer deze in het spel is.;

 1. Wanneer hij volledig over de zijlijn is gegaan, over de grond of in de lucht;
 2. Wanneer hij volledig over de doellijn is gegaan, over de grond of in de lucht:

Een doelworp moet door de doelverdediger, volgens de hierna vermelde voorschriften uitgevoerd worden:

-          Hij moet de bal terug in het spel brengen met de hand en van binnen zijn doelgebied;

-          De bal is in het spel zodra hij, in het speelveld, de lijn die het doelgebied afbakent, heeft overschreden;

-          Alle spelers van de tegenpartij moeten zich buiten het doelgebied bevinden en mogen er slechts inkomen nadat de bal in het spel is.

 1. Wanneer het spel door de scheidsrechter werd stilgelegd.

 

 1. 9.       HOEKSCHOP

Op hoekschop kan rechtstreeks een doelpunt gemaakt worden.

 

 1. 10.   TERUGSPELEN NAAR DOELMAN

De doelman mag een terugspeelbal ENKEL met de voet aanraken. Hij mag de bal NIET in zijn handen nemen.

 

 1. 11.   DE BAL

De bal is een niet-botsende zaalvoetbalbal futsal nr. 4.

 

 1. 12.   TOEKENNEN KAMPIOEN BIJ GELIJK AANTAL PUNTEN:

Eindigen 2 of meerdere ploegen, na de laatste competitiespeeldag, met gelijke punten dan geldt volgende regeling:

Er wordt naar de onderlinge duels gekeken d.w.z. dat het doelpuntensaldo van geen belang is. Hebben beide (of meerdere) ploegen allen 1 wedstrijd gewonnen dan volgt er een supplementaire wedstrijd om de kampioen aan te duiden. Is er dan nog geen winnaar dan volgt het reglement van de Beker en Supercup (verlenging van 5’ + eventueel strafschoppen).

 

 1. 13.   WAAR U OP MOET LETTEN
  1. a.       Betalingen:

-          Eén seizoen kost € 304 (€ 16/wedstrijd/ploeg) voor 18 competitie- en 1 Bekerwedstrijd.

Deze som dient ten laatste op 18.08.2019 gestort te worden op rekeningnr. BE75 3770 2494 9851 met vermelding “OL 19/20 + naam ploeg”.

-          De waarborg, zijnde € 50, dient eveneens op deze rekeningnr. gestort te worden met vermelding

“OL waarborg + naam ploeg”. De waarborg mag nooit een negatief saldo vertonen.

 1. b.      Verzekering:

-          Iedere deelnemer is gratis verzekerd, via de Stedelijke Sportdienst van Maaseik, bij ISB.

-          Bij een ongeval dient U volgende rubrieken en punten in te vullen op het aangifteformulier:

(A): punt 2 t.e.m. 15;

(B): handtekenen en kleefbriefje mutualiteit bijvoegen;

(C): laten invullen door geneesheer.

Het formulier kan je verkrijgen bij de zaalwachter of het secretariaat. U bezorgt het zo vlug mogelijk terug aan secretariaat/zaalwachter.

 1. c.       Licentielijst:

Deze lijst bezorgt U ten laatste op 31.07.2019 op het secretariaat. Leden met onvolledige gegevens (ontbrekende geboortedatum, onvolledig adres enz.) zijn NIET speelgerechtigd.

U kan gedurende het ganse seizoen t.e.m. één dag voor de laatste speeldag nieuwe leden aansluiten.

De aansluiting begint te lopen één dag na aangifte aan het secretariaat.

 1. d.      Speeldagen en –uren:

-          Maandag:   19u00, 20u00 en 22u00;

-          Vrijdag:       19u00, 20u00, 21u00 (behalve bij competitiewedstrijden) en 22u00;

-          Zaterdag:    19u00, 20u00, 21u00 en 22u00.

Iedere ploeg mag zijn voorkeur melden aan het secretariaat ten laatste op 31.07.2018. De competitieleider probeert zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur.

Iedere wedstrijd start ten laatste 5’ na het aangeduide aanvangsuur en eindigt stipt op het volgende uur.

vb: een wedstrijd die om 19u00 geprogrammeerd staat, start ten laatste om 19u05. Om 20u00 eindigt de wedstrijd.Er wordt om geen enkele reden afgeweken van dit reglement!!!

Ploegen die in gebreke zijn, worden beboet met een forfaitscore en bijhorende boete.

 1. e.      Wedstrijdwijziging:

Eenmaal de wedstrijdkalender definitief is, wordt er geen wijziging meer toegestaan.

Voor heel uitzonderlijke gevallen dient er een formulier “aanvraag tot wijziging wedstrijddatum” ingevuld te worden. Iedere ploegafgevaardigde ontvangt dit formulier op de eerste Algemene Vergadering.

 1. f.        Boetes:

-          Niet aanwezig op de Algemene Vergadering                                                                           € 20

-          Wedstrijdblad laattijdig/onvolledig ingevuld                                                                            €   5

-          Wedstrijd niet op voorziene uur gestart (= 5’ na uur): forfaitboete                                               € 50

-          Tijdig verwittigde forfait (=ten laatste één dag op voorhand)                                          € 50

-          Laattijdig (on)verwittigde forfait                                                                                                   € 60

Tweede forfait                                                                                                                                      € 70

Derde forfait                                                                                                                                          € 80 + uit

                                                                                                                                                                    competitie!!!

-          Spelers kunnen maar op 1 licentielijst staan en dus enkel voor deze ploeg spelen.

Iedere inbreuk wordt beboet met een forfaitscore en een geldboete.                       € 30

-          Onrechtmatig verblijf in neutrale zone (niet op wedstrijdblad/toeschouwer …)      € 10

-          Indien er een wedstrijd bezig is, wordt er opgewarmd zonder bal!

Iedere inbreuk wordt beboet met een geldboete.                                                                              €   5

-          De ploeg die spelers laat meespelen met een uitrusting niet conform met de eigenlijke uitrusting, verliezen hun wedstrijd met forfaitcijfers en krijgen de bijhorende boete. Betrokken speler krijgt één speeldag schorsing.

-          Verschijning voor Disciplinaire Commissie:

-          Behandelingskosten per dossier                                                                                                   €   5

-          Verdere boete(s) afhankelijk van de ernst van de feiten

-          Ploegen die uit competitie worden genomen of zelf stoppen, hebben geen recht meer op hun inschrijvingsgeld.

De waarborg blijft wel hun eigendom.

Een ploeg die in de heenronde algemeen forfait geeft/uit competitie wordt genomen, verliest alle wedstrijden uit de heenronde met forfaitscore.

Een ploeg die in de terugronde algemeen forfait geeft/uit competitie wordt genomen, verliest alle wedstrijden van de terugronde met forfaitscore. De uitslagen uit de heenronde blijven behouden.

 1. g.       Zaalwachter:

Men volgt steeds de richtlijnen van de zaalwachter en toont het nodige respect.

 

Bij handtastelijkheden volgt onmiddellijke uitsluiting van betrokkene(n) voor het verdere verloop van de competitie-, Beker- en Supercupwedstrijden!!!

 

 

Gewijzigd op 1 augustus 2019

 

OETERSE  LIGA  -  erelijst:

     

seizoen

kampioen

beker

Supercup

fairplay

 

 

 

 

 

2008 - 2009

Real Caravan

Real Caravan

Glaswerken Meuwis

 

2009 - 2010

ZVC Camargue

Real Caravan

Real Caravan

 

2010 - 2011

Real Caravan

ZVC Camargue

ZVC Camargue

 

2011 - 2012

ZVK Sportkring

Magreb United

Magreb United

TC Smash

2012 - 2013

Real Caravan

Real Caravan

Real Caravan

ZVK De Klussenier

2013 - 2014

Chabeb Agenzan

Chabeb Agenzan

Chabeb Agenzan

Real Caravan

2014 - 2015

ZVC Bij Graad

Real Caravan

Real Caravan

ZVK Den Aftrap

2015 - 2016

ZVC Graad

Real Caravan

Real Caravan

FC Maeseyça

2016 - 2017

Real Caravan

Real Caravan

Real Caravan

ZVC Lagossa

2017 - 2018

Real Caravan

ZVC Oud Bree

ZVC Oud Bree

ZVC De Daal

 2018 - 2019

Mals FC

Zware Djohnny’s

Mals FC

ZVC Den Aftrap 

 

 

 

www.oeterseliga.be

www.facebook.com/oeterseliganrt    

www.invlaanderen.be/oeterseliga